دانلود پکیج های کوالالامپور+سنگاپور


FLAMINGO / QUALITY

دو تخته2,630,000
نوزاد
600,000
کودک
2,125,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

GRAND SEASON / ROYAL NEWTON

دو تخته2,640,000
نوزاد
600,000
کودک
2,215,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

NOVOTEL - COPTHORNE KING - GRANDPACIFIC

دو تخته2,820,000
نوزاد
600,000
کودک
2,460,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

BERJAYA TIMES - GRAND PARK CITY HALL

دو تخته3,200,000
نوزاد
600,000
کودک
2,750,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ROYAL CHULAN / GRAND PARK ORCHARD

دو تخته3,190,000
نوزاد
600,000
کودک
2,960,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

GRAND MILLENNIUM / ORCHARD

دو تخته3,600,000
نوزاد
600,000
کودک
2,905,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

FUROMA / FUROMA

دو تخته2,890,000
نوزاد
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

SHERATON / SHERATON

دو تخته3,540,000
نوزاد
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

FRASER RSIDENCE - CARLTON

دو تخته3,390,000
نوزاد
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات