دانلود پکیج های کوالالامپور


FLAMINGO

دو تخته1,820,000
نوزاد
350,000
کودک
1,445,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

GRAND SEASON

دو تخته1,960,000
نوزاد
350,000
کودک
1,665,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

FURAMA BUKIT BINTANG

دو تخته2,070,000
نوزاد
350,000
کودک
1,715,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

NOVOTEL

دو تخته2,140,000
نوزاد
350,000
کودک
1,770,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

CONCORDE

دو تخته2,140,000
نوزاد
350,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

BERJAYA

دو تخته2,200,000
نوزاد
350,000
کودک
1,915,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ROYALE CHULAN

دو تخته2,380,000
نوزاد
350,000
کودک
2,075,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

FRASER RESIDENCE

دو تخته2,500,000
نوزاد
350,000
کودک
2,090,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

THE RITZ CARLTON

دو تخته3,020,000
نوزاد
کودک
2,640,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

SHANGRI-LA

دو تخته3,120,000
نوزاد
350,000
کودک
2,925,000
4 تخته
3 تخته
ALL :سرویس و خدمات 

MAYTOWER

دو تخته1,850,000
نوزاد
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات