دانلود پکیج های آنکارا


ETAP BULVAR

دو تخته850,000
نوزاد
200,000
کودک
690,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

LATIFOGLU

دو تخته880,000
نوزاد
200,000
کودک
746,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

MARYA/MIDAS MARINEM

دو تخته890,000
نوزاد
200,000
کودک
746,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

NIZA/BEST HOTEL

دو تخته938,000
نوزاد
200,000
کودک
768,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

BEST WESTERN DEMORA

دو تخته949,000
نوزاد
200,000
کودک
778,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

PARK HOTEL

دو تخته959,000
نوزاد
200,000
کودک
778,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ANKARA HILTON

دو تخته980,000
نوزاد
200,000
کودک
789,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

LATANYA

دو تخته990,000
نوزاد
200,000
کودک
800,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

SWISsotel

دو تخته1,000,000
نوزاد
200,000
کودک
810,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

SHERATON

دو تخته1,034,000
نوزاد
200,000
کودک
821,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

HOLIDAY INN

دو تخته1,045,000
نوزاد
200,000
کودک
821,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

GRAND RIXOS

دو تخته1,183,000
نوزاد
200,000
کودک
895,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات