دانلود پکیج های پاتایا


GOLDEN BEACH

دو تخته1,940,000
نوزاد
450,000
کودک
2,195,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

SUNSHINE

دو تخته1,940,000
نوزاد
450,000
کودک
2,195,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

IBIS

دو تخته1,990,000
نوزاد
450,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

PREMIER INN

دو تخته2,010,000
نوزاد
450,000
کودک
2,295,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

CENTARA AVENUE

دو تخته2,040,000
نوزاد
450,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

BALI HAI BAY

دو تخته2,090,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

SUNBEAM

دو تخته2,070,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

CENTARA PATTAYA

دو تخته2,090,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

PATTAYA SEAVIEW

دو تخته2,090,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

CITRUS PARC

دو تخته2,120,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

A ONE ROYAL

دو تخته2,120,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

ASIA PATTAYA

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

VISTA PTY

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

CENTARA NOVA

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MERCURE PTY

دو تخته2,160,000
نوزاد
450,000
کودک
2,595,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

LONG BEACH

دو تخته2,230,000
نوزاد
450,000
کودک
2,595,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات