دانلود پکیج های بانکوک + پاتایا


I-RESIDENCE SATHORN & GOLDEN BEACH

دو تخته1,920,000
نوزاد
450,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

FORUM PARK & GOLDEN BEACH

دو تخته1,930,000
نوزاد
450,000
کودک
2,195,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

IBIS SATHORN & IBIS PATTAYA

دو تخته1,980,000
نوزاد
450,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

EASTIN BKK & BALIHAI BAY

دو تخته2,395,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

EASTIN BKK & CENTARA PATTAYA

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

ASIA BANGKOK & BALIHAI BAY

دو تخته2,395,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

ASIA BANGKOK & ASIA PATTAYA

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MONTIEN BKK & A-ONE ROYAL CRUISE

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MONTIEN BKK & MERCURE PTY

دو تخته2,150,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

NOVOTEL SILOM & CITRUS PARC

دو تخته2,495,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MANDARIN & VISTA

دو تخته2,545,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MONTIEN BKK & THE BAYVIEW

دو تخته2,545,000
نوزاد
450,000
کودک
2,545,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MOTIEN RIVERSIDE & GARDEN CLIFF BEACH

دو تخته2,270,000
نوزاد
450,000
کودک
2,545,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

RAMADA PLAZA & MERCURE PATTAYA OCEAL

دو تخته2,350,000
نوزاد
450,000
کودک
2,545,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

NOVOTEL SILOM / THE BYVIEW

دو تخته2,160,000
نوزاد
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات