دانلود پکیج های بانکوک


I-RESIDENCE SATHORN

دو تخته2,030,000
نوزاد
450,000
کودک
1,995,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

FORUM PARK

دو تخته1,890,000
نوزاد
450,000
کودک
2,195,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

IBIS SATHORN

دو تخته1,990,000
نوزاد
450,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

I-RESIDENCE SILOM

دو تخته2,395,000
نوزاد
450,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

EASTIN BANGKOK

دو تخته2,445,000
نوزاد
450,000
کودک
2,295,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

RAMADA DMA

دو تخته2,090,000
نوزاد
450,000
کودک
2,395,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

ASIA BANGKOK

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,445,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MONTIEN BANGKOK

دو تخته2,140,000
نوزاد
450,000
کودک
2,445,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MONTIEN RIVERSIDE

دو تخته2,180,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

MANDARIN BY CENTERPOINT

دو تخته2,180,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

NOVOTEL SILOM

دو تخته2,180,000
نوزاد
450,000
کودک
2,495,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

HOLIDAY INN SILOM

دو تخته2,210,000
نوزاد
450,000
کودک
2,595,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات 

SUKOSOL

دو تخته2,380,000
نوزاد
450,000
کودک
2,645,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه و استقبال :سرویس و خدمات