دانلود پکیج های استانبول


SABENA

دو تخته800,000
نوزاد
200,000
کودک
760,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

PARK CITY

دو تخته910,000
نوزاد
کودک
800,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

CRYSTAL

دو تخته930,000
نوزاد
کودک
800,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

SURMELI

دو تخته980,000
نوزاد
کودک
920,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ELITE WORLD

دو تخته1,180,000
نوزاد
کودک
930,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

THE MARMARA

دو تخته1,180,000
نوزاد
کودک
940,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

Grand Emin

دو تخته830,000
نوزاد
کودک
760,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

BLUE WAY

دو تخته870,000
نوزاد
کودک
780,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

CUMBALI PLAZA

دو تخته890,000
نوزاد
کودک
790,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ICON

دو تخته895,000
نوزاد
کودک
790,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

TAKSIM GONEN - LARES PARK

دو تخته970,000
نوزاد
کودک
840,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

PALAZZO DONIZETTI

دو تخته990,000
نوزاد
کودک
840,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ART BOSPHORUS

دو تخته1,170,000
نوزاد
کودک
910,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات