دانلود پکیج های ایروان


MOSCOW HOUSE

دو تخته1,970,000
نوزاد
300,000
کودک
1,890,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

NUR

دو تخته1,750,000
نوزاد
300,000
کودک
1,710,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

AQUATEK

دو تخته2,170,000
نوزاد
300,000
کودک
1,890,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ROYAL PALACE

دو تخته2,050,000
نوزاد
300,000
کودک
1,890,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

ANI PLAZA

دو تخته2,100,000
نوزاد
300,000
کودک
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

OPERA

دو تخته2,250,000
نوزاد
300,000
کودک
1,890,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

CONGRESS

دو تخته2,340,000
نوزاد
300,000
کودک
1,920,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات 

RADISSON BLU

دو تخته2,590,000
نوزاد
300,000
کودک
1,950,000
4 تخته
3 تخته
صبحانه :سرویس و خدمات